شماره نقاشان ساختمان

برچسب: بتونه

بتونه 0

آموزش ساخت بتونه

بتونه: به ماده اي گفته مي شود كه براي پركردن منافذ و درز ها و خلل و فرج ها، ترك خوردگي ها، زدگي ها، پوشاندن سر پيچ ها و ميخ ها و در محل...